BELEIDSPLAN voor de STICHTING VRIENDEN VAN DE HISTORISCHE COLLECTIE VERBINDINGSDIENST ( PERIODE 2016 – 2021 )

                                                                                                                                                          

1. ALGEMEEN

Op 18 februari 2015 werd de Historische Collectie Verbindingsdienst (HCV), gevestigd  in Gebouw C van de Bernhardkazerne  te Amersfoort, weer geopend voor het publiek. Deze historische collectie is voortgekomen uit het voormalige Museum Verbindingsdienst in Ede.

Dat museum was ondergebracht in de Stichting Museum Verbindingsdienst. Aan deze stichting was door de Belastingdienst de ANBI status toegekend. In 2005 werd aan het museum het predicaat “geregistreerd Museum” toegekend. In 2010 werd het Museum Verbindingsdienst, gevestigd in de Elias Beeckmankazerne in Ede, gesloten en de collectie werd tijdelijk elders opgeslagen. De reden voor de sluiting was dat Defensie  eind 2010 de kazernes in Ede heeft afgestoten.

Vanaf eind 2010 tot begin 2015 bleef de collectie, in afwachting van het beschikbaar komen  van een nieuw onderkomen, opgeslagen in een militair complex. In 2013 werd door de Commandant der Landstrijdkrachten infrastructuur en een budget  beschikbaar gesteld voor het onderbrengen van de collectie. Na een enige maanden was de aannemer klaar en kon na de zomer van 2014 met de herinrichting worden begonnen. 

Na de heropening van de collectie in Amersfoort (onder de door Defensie opgelegde nieuwe benaming) mag het predicaat “Geregistreerd Museum” nog  steeds gevoerd worden. Wel moet eind 2015 de herijking worden aangevraagd. 

Al met al beschikt het Regiment Verbindingstroepen nu weer over een op eigentijdse wijze gepresenteerde historische collectie, waarin de geschiedenis van de Verbindingsdienst op een interactieve wijze aan de bezoeker wordt gepresenteerd.

Als gevolg van een nieuw museaal beleid bij Defensie werd de vroegere benaming “Museum Verbindingsdienst” gewijzigd in “Historische Collectie Verbindingsdienst”. Deze collectie wordt ondergebracht in de al langer bestaande “Stichting Regiment Verbindingstroepen” (SRV). 

Voorzitter van de SRV is de Commandant van het Regiment Verbindingstroepen. 

In deze nieuwe opzet vormt de Historische Collectie een van de werkgroepen van de SRV, maar blijft wel beschikken over een eigen jaarbudget.  Naast een jaarlijkse bijdrage van Defensie moet de historische collectie zelf zorg dragen voor voldoende financiële middelen. 

Het in standhouden en exploiteren van de collectie vergt op jaarbasis circa € 20.000,- 

Daarvoor is op 18 mei 2015 de Stichting Vrienden van de Historische Collectie Verbindingsdienst opgericht.

Deze stichting heeft een bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Dit zijn vrijwilligers die hun werkzaamheden om niet verrichten. Wel kunnen zij een vergoeding ontvangen voor door hen gemaakte reis- en overige kosten.   

2. TE VOEREN BELEID IN DE PERIODE 2016 – 2021

De Stichting Vrienden van de Historische Collectie heeft ten doel:

a. het met de aan de stichting geschonken gelden, goederen en diensten in stand houden van de Historische Collectie Verbindingsdienst; 

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk
    kunnen zijn. 

 
Het bestuur ziet als haar belangrijkste beleidsvoornemens voor de komende vijf jaren de hierna in willekeurige volgorde geformuleerde doelstellingen:

- het op verzoek van het bestuur van de Historische Collectie Verbindingsdienst met geld, goederen of diensten steunen van de collectie;

- het actief werven van nieuwe vrienden, zowel bedrijven als individuele personen;

- het in stand houden en voortdurend actualiseren van haar website;

- het informeren van haar vrienden door middel van haar website, de periodieke nieuwsbrieven en de annonces in de verenigingsbladen van de      
  Verbindingsdienst; 

- het op goede wijze beheren van de ontvangen donaties;

- het jaarlijks organiseren van een “Vriendendag” in de historische collectie; 

- het organiseren van “Vrienden ontmoetingen” bij de Verjaardag van het Regiment en de Herdenking Gevallenen Verbindingsdienst in de historische collectie;  

- het steunen van het bestuur van de HCV bij lezingen of andere activiteiten;

- het op aanvraag voor bevriende bedrijven organiseren van een bezoek aan de collectie;

- het op verzoek van het bestuur van de collectie verrichten van verdere handelingen die aan het voorgaande kunnen bijdragen.

Vrienden van de Historische Collectie Verbindingsdienst


0318 computerhulp